جستجو
     
  
 
 
کتاب صوتی آه بر اساس ترجمه نفس المهموم
 
 
 
 
 
حقیقت معراج پیامبر اسلام
2,790
 
 

Tahoor_invitation حقیقت معراج پیامبر، جز سیر او از مسجدالحرام تا مسجدالاقصی و از آنجا به «سدرةالمنتهی» چیزی نیست از بررسی آیات می توان این حقایق را به دست آورد:
1- اندازه مسافت این سیر ملکوتی
2- زمان این سیر و مقدار آن
3- چه چیزهایی را در این سیر ملکوتی مشاهده کرد؟
استخراج پاسخ این مسائل در گرو نقل متون و ترجمه آیات است.

نخستین آیه سوره اسراء، مربوط به معراج رسول گرامی صلی الله علیه و آله است.
«سبحان الذی أسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر؛ منزه است خدایی که شبانگاه بنده خود را از مسجدالحرام تا مسجدالاقصی که اطراف آن را برکت داده ایم، برد، تا آیات خود را نشان او بدهیم؛ به درستی که فقط او شنوا و بینا است.»

و در سوره نجم قسمتی از آیه های 18-5 مربوط به این سیر معنوی و الهی و قسمت دیگر به حادثه نزول وحی در آغاز بعثت است.
«علمه شدید القوی* ذو مرة فاستوی* و هو بالافق الاعلی* ثم دنا فتدلی* فکان قاب قوسین أو أدنی* فاوحی الی عبده ما أوحی* ما کذب الفؤاد ما رای* أفتمارونه علی ما یری* و لقد رآه نزلة اخری* عند سدرةالمنتهی* عندها جنة المأوی* اذ یغشی السدرة مایغشی* ما زاغ البصر و ما طغی* لقد رای من آیات ربه الکبری»
موجود نیرومندی (فرشته وحی) او را تعلیم داده است این معلم قدرتمند (به هنگام نزول وحی) در افق بالا، قد برافراشت، و برای او نمایان گردید، سپس نزدیک شد و در میان زمین و آسمان آویزان گردید و به قدری نزدیک شد که به اندازه دو میدان تیر یا دو سر کمان یا از آن هم کمتر بود این معلم به بنده خدا آنچه باید وحی کند، وحی کرد، ولی آنچه را دید دل آن را تکذیب نکرد. آیا با او در آنچه که دیده است (جبرئیل) به مجادله برمی خیزید؟ یکبار دیگر او را نیز دیده است نزد «سدرةالمنتهی»، نزد آن است جنة المأوی (بهشتی که جایگاه متقیان است)، هنگامی که سدره را پوشاند، دیده منحرف گردید و (از قوانین رؤیت) طغیان نکرد او بعضی از آیات خدا را دید.
آیات یاد شده که در دو فراز نقل شد، اشاره به دو حادثه است و قدر مشترک هر دو این است که پیامبر در هر دو جبرئیل را مشاهده نمود.

فراز نخست مربوط به آغاز نزول وحی است که در آن حادثه، جبرئیل را در افق بالا، با قد برافراشته مشاهده نمود و به او آنچنان نزدیک شد که فاصله میان آن دو به اندازه فاصله دو میدان تیر یا دو سر کمان یا از آن هم کمتر شد، آنگاه فرشته وحی، آنچه را که بنا بود به پیامبر وحی کند، وحی نمود.

فراز دوم از این آیات مربوط به معراج و رؤیت فرشته وحی در این سیر روحانی می باشد او این فرشته را نزد «سدرةالمنتهی» دیده، نه تنها فرشته را دیده، بلکه آیات بزرگ پروردگار خود را نیز دیده، چنانکه می فرماید: «لقد رأی من آیات ربه الکبری» این بخش از آیات مربوط به سیر او در کره خاکی نیست، بلکه به گواه اینکه جبرئیل را کنار سدرةالمنتهی دید، و در نزد سدره، جنةالمأوی قرار دارد، طبعاً این آیات در جهان خارج از کره زمین می باشد.

بنابراین پیامبر صلی الله علیه و آله در سیر خود دو بار آیات خدا را دیده است:
در سیر خود از مسجدالحرام تا مسجدالاقصی، چنانکه در آیه سوره اسراء فرمود: «لنریه من آیاتنا».
در سیر خود از مسجدالاقصی تا سدرةالمنتهی، و در این سیر آیات بزرگ خدا را دیده است.
جالب توجه اینکه قرآن آیاتی را که پیامبر صلی الله علیه و آله در مسیر مسجدالحرام تا مسجدالاقصی دیده، با لفظ " کبری" توصیف نمی کند در حالی که آیاتی را که پیامبر در ادامه آن سیر مشاهده کرده، آیات کبری معرفی می کند و این خود گواه بر آن است که ظرف این آیات مختلف بوده است، آیات نخست در این کره، و آیات دوم در جهان خارج از این کره خاکی بوده است.

البته در این آیات گواهی بر این که سیر دوم به دنبال سیر نخست بوده و این دو سیر، یک جا و در یک زمان انجام گرفته اند، نیست و ممکن است در دو زمان، و به صورت جدا از هم انجام گرفته باشد ولی اگر معراج جسمانی و روحانی آن حضرت بیش از یک بار تحقق نپذیرفته باشد، طبعاً باید سیر دوم به دنبال سیر نخست بوده و مجموعاً در یک شب انجام گرفته باشد.

با توجه به این توضیحات می توان پرسشها را از خود آیات استخراج نمود و چنین است:
الف: مسافت این سیر آفاقی از مسجدالحرام تا مسجدالاقصی و از آنجا تا سدرةالمنتهی که جنةالمأوی در نزدیکی آن قرار دارد، بوده است.
ب: زمان این سیر به گواه لفظ «اسری» که در سیر شبانه به کار می رود، شب بوده ولی چه مقدار از شب را اشغال کرده است، آیات درباره آن ساکت است.
ج: او در سیر، آیات باعظمت خدا را مشاهده کرد آن هم نه همه آیات بلکه به حکم لفظ «من» در جمله «لنریه من آیاتنا» بخشی از آیات خدا را مشاهده نمود.

لفظ «اسری» هرچند بازگوکننده زمان این سیر آفاقی است، و اینکه همگی در شب انجام گرفته است، ولی لفظ «لیلاً» به عنوان تأکید آمده، تا هر نوع شک و ابهام را در زمان آن بزداید و در سخنان عرب این نوع تأکید فراوان است چنانکه می گوید:
«سری لیلی و بت کئیبا؛ شب من سپری شد و به حالت غم و اندوه شب را پایان رسانیدم.»

برخی از نویسندگان غربی به پیروی از برخی مفسران که در سیره ی رسول خدا رقم زده اند در تفسیر و ارجاع ضمایر آیات وارده در سوره نجم دچار اشتباه شده اند و تصور کرده اند که مقصود رؤیت خدا است در حالی که محور بحث در هر دو فراز، جبرئیل امین می باشد و منشأ آن بی دقتی در آیات و پیروی از تفاسیر سطحی است و ما برای رفع این اشتباه بار دیگر به توضیح بخشی از این آیات می پردازیم:
«علمه شدید القوی؛ این معلم دارای عقل و خرد است و در آسمان (به هنگام نزول وحی) قد، برافراشت.»
«و هو بالافق الاعلی؛ در حالی که آن معلم در افق بالا قرار داشت.»
«ثم دنی فتدلی؛ آن معلم پیامبر نزدیک شد و در آسمان آویزان گردید.»
«فکان قاب قوسین أو أدنی؛ آن معلم به اندازه ای نزدیک شد که فاصله او با پیامبر به اندازه دو کمان یا کمتر از آن بود.»
«فاوحی الی عبده ما اوحی؛ آن معلم به بنده خدا (پیامبر) وحی کرد آنچه را که وحی کرد.»

همانطور که ملاحظه می فرمایید جز دو ضمیر (علمه، عبده) که اولی به پیامبر، و دومی به خدا برمی گردد، مرجع تمام ضمایر، « معلم نیرومند » پیامبر است که او را آموزش داد و وحی را آورد و احتمال دارد ضمایر خصوص این جمله به خدا برگردد یعنی خدا به بنده خود وحی کرد آنچه را که وحی کرد .

«جان دیون پورت» پس از بیان مسائلی جمله «دنی فتدلی» را چنین معنی می کند: بالاخره اجازه تقرب به حضور یافت و تا جایی رفت که به اندازه دو کمان تا عرش خدا بیشتر فاصله نداشت.
باید برای این نویسنده دو نکته را تذکر داد:
اولا: آیات سوره نجم از دو بخش تشکیل شده و آیه مورد نظر او مربوط به آغاز نزول وحی است نه معراج، و آیات مربوط به معراج از آیه « و لقد رآه نزلة اخری» آغاز می گردد.
ثانیا: ضمیر «دنی فتدلی» به فرشته وحی برمی گردد نه پیامبر اکرم و مقصود این است که جبرئیل به پیامبر نزدیک شد و در برابر دیدگان او در آسمان قد برافراشت. (1)

قرآن معجزه ی معراج را برای پیامبر صلی الله علیه و آله ثابت می کند، و از آن دفاع می نماید با وجود این چگونه مسیحیان و مقلدان آنان می نویسند "مسلمانان از پیامبر معجزاتی نقل می کنند، اما انسان از مرور در قرآن به شگفت می افتد که از معجزه در آن خبری نیست".
آنان این آیات را چگونه تفسیر می کنند؟
روایات و احادیث اسلامی درباره معراج آن قدر فراوان است که هرگز نمی توان گفت این احادیث و اخبار همگی مجعول و موضوع می باشد.

شگفتی از کسی است که درباره حالات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به خبر واحدی که طبری نقل کرده است استناد می جوید و افسانه غرانیق را گواه بر روح سازش پیامبر می گیرد و یا گفتگوی پیامبر و خدیجه را با ورقه نشانه عدم یقین او می داند اما این احادیث را که همان طبری و غیره به صورت متواتر نقل کرده اند، نادیده می گیرد و به عقیده خویش بر همه قلم سرخ می کشد.

این نوع نویسندگان پیشداوران متعصبی هستند که قبلاً مدعا را ساخته سپس به دنبال دلیل آن می روند و لذا در موردی که با عقیده آنان سازگار است به یک خبر نیز اکتفا می کنند ولی در موضوع دیگر که خلاف آن را اندیشیده اند برای صدها خبر و حدیث ارزشی قائل نمی شوند. (2)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) منشور جاوید ج6 ص174، 181، 183

(2) منشور جاوید ج7 ص217

 
 
لطقا این سوال رو جواب بدید پیامبر وقتی که با جبرئیل به جایی رسیدند که جبرئیل گفت دیگه اجازه ندارم بیشتر از این بیام و پیامبر به تنهایی رفت و پس از عبور از تاریکی و روشنایی به خدا رسید و در پرده ای با او قرار گرفت آیا واقعا با خدا ملاقات کرده؟ اگر ملاقات کرده بعد از معراج گفته بود که خدا چجوریه؟

جمعه 30 فروردين
آرمین

نظر کارشناس:
کاربر گرامی با سلام. ملاقات با خدا با ملاقات با موجود جسمانی متفاوت است وتا انسان به مراحل ومقاماتی که پیامبر رسیده است دست نیابد نمیتواند حقیقت این ملاقات را درک کند .موفق باشید .
 
lموضوعات خوب بود ولی کافی نبود

جمعه 16 فروردين
ا گروسی
 
خوب بود جهت اطلاعات بیشتر به کتاب معراج شهید ایت الله دست غیب مراجعه فرمایید با تشکر

چهارشنبه 18 بهمن
حسین
 
سپاس خدای بزرگ را که آدم خاکی چنین جایگاه و منزلتی می دهد و همچنین ممنون از شما بخاطر تلاشتان در جمع آوری این اطلاعات زیبا راستی مهدی پسر 10 ساله ام هم خیلی از این مطالب خوشش اومد.

دوشنبه 09 بهمن
علی محمدیان نسب

نظر کارشناس:
کاربر گرامی همیشه موفق وتندرست باشید ونیز عزیز دلبندتان .
 
سلام خیلی خوب بود

شنبه 07 بهمن
الهام
 
ممنون از اطلاعاتی که در اختیار ما می گذارید موفق باشیدددددددددددددددد

شنبه 02 دي
زهرا
 
خیلی عالی و جالب بود ممنون از اطلاعات کامل تون

شنبه 25 شهريور
ویدا

نظر کارشناس:
موفق باشید ان شا الله .
 
خیلی زیبا بود ممنون خوشا به حال پیامبر بزرگمان که تا جایی رفت که فقط فاصلش با رب العالمین به اندازه ی دو تیر کمان بود...... ان وقت ما در کجا قرار داریم؟؟؟

پنجشنبه 29 تير
بی نام
 
یاشاسین تشکر میکنم ازاین اطلاعات خوبتون

سه شنبه 12 ارديبهشت
عیسی
 
می تواند بهترهم باشد

شنبه 02 ارديبهشت
مهدیه
 
خیلی عالی و جالب بود . متشکرم

سه شنبه 15 فروردين
امید
 
متشکر از گرد آوری مطالب ، اجرتان با خدا.

چهارشنبه 03 اسفند
ایمان
 
اين سوال در ذهن است كه وقتي پيامبر (ص) با جبرئيل وحي به آسمان صعود كرد تاجائي كه جبرئيل فرمودند از اين ببعد من همراه شما نيستم و اگر بالاتر بيايم بالم ميسوزد . پس نزديك شدن پيامبر به عرش پروردگار بنظر منظور جبرئيل نباشد، علي ايحال اگر ممكن است در اين مورد توضيحي بفرمائيد؟ اين شعر هم به يادم اومد : بار ديگر از ملك پران شوم آنچه در وهم آيد آن شوم

چهارشنبه 21 دي
سيد جمال

نظر کارشناس:
یعنی پیامبر در عوالمی از مراتب وجود سیر می کردندکه فوق مرتبه وجودی جبرئیل بود، آن تقرب به ذات مقدس حضرت حق بود، تا مرحله "ثم دنی فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی "یعنی نزدیک ترین درجه تقرب .
 
ممنون استفاده كرديم.

چهارشنبه 21 دي
سيد جمال
 
عالی است

پنجشنبه 03 آذر
 
واضح نیست

چهارشنبه 25 آبان
زهرا
 
در اين دنيا دو چيز من را با حيراني و اعجاز مواجه ساخته اولي مادي و قابل بررسي از منظر علم هست كه عظمت خداوند در خلقت دنيا است و با مشاهده كهكشانها و تفكر در مورد آنها من را حيراني فزونتر بخشيد و دومي معراج پيامبر است كه با ابزارهاي علمي نتوانسته ام آن را درك كنم ولي از نيروي ايمان و فطرت خود اطمينان يافته ام كه اتفاق افتاده و اين مرا نيز دچار حيراني ساخته است

پنجشنبه 24 شهريور
رسول
 
سلام. من جواد هستم و با دوستانم از سایت خوب شما کمک گرفتیم و تحقیقمان را در باره ی معراج کامل تر کردیم. ممنون از سایت خوبتان!

شنبه 12 شهريور
جواد جویباری
 
فیش خوبی بود.

دوشنبه 17 مرداد
 
سلام علیکم می خواستم ببینم از معراج پیامبر اعلی مکرمین واشرف کونین می توان در فیزیک نوین این نتیجه را گرفت که زمان حالتی کشسان دارد که با کشیده شدن زمان پیامبر سیر سریع در ملکوت تا عرش را داشته اند همانطور که در آیه شریفه( ومن یعمل مثقال ذره خیرا یره ویا شرا یره ) که مبین آنست که زمان انقدر کشیده می شود که تمام ذرات اعمالمان در آن جهان آشکار می گردد در این دنیا نیز اعمالمان اگر سخت باشد طولانی است مثال دیگر مشاهده ی فرود آمدن آبشار آب از دور و نزدیک است مثال دیگر گذر زمان برای حضرت امام زمان عجل الله است که پرونده هایمان در روز خاصی به محضر ایشان عرضه می گردد حال این که چگونه این امر بدون کشیدگی زمان می تواند امکان پذیر باشد

جمعه 16 مهر
جلیل میربیگی
 
خیلی خوب است

پنجشنبه 14 آبان
hasib
 
عالیه

پنجشنبه 23 مهر
پریسا
   
 
کاربر گرامی، این بخش اختصاص دارد به نظر شما درباره موضوع مطرح شده، در صورتی که نیاز به سئوال یا بحث و گفتگو در رابطه با موضوع مربوطه را دارید، از طریق سایت کاربران (my.tahoor.com) اقدام نمایید.
 
 
 
 

آیا پیامبر غیر از قرآن معجزه دیگری داشت؟

معراج جسمانی و روحانی

اهداف معراج

اسراء در بیداری بود

معراج از مسجد و رؤیت آیات خاص

همراهان رسول اکرم در معراج

 
 
 
 

(1) منشور جاوید ج6 ص174، 181، 183

(2) منشور جاوید ج7 ص217

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
کلیه حقوق متعلق است به موسسه فرهنگی جام طهور